HomeKinh doanhVietcombank tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần 5